Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
elocutionary
[,elə'kju:∫nəri]
|
tính từ
thuộc về thuật diễn thuyết trước công chúng
tài ăn nói, tài hùng biện