Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
do đó
[do đó]
|
for this reason; hence; so; consequently; accordingly; correspondingly; therefore; thus; as a result