Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dự luật
[dự luật]
|
draft; bill
To draft a bill
To bring in/introduce a bill
To lobby/railroad a bill through Parliament
The bill had a smooth passage through Parliament
The bill became law
Từ điển Việt - Việt
dự luật
|
danh từ
bản thảo một đạo luật đã chuẩn bị trước
dự luật đã được nghị viện thông qua