Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dấu phẩy
[dấu phẩy]
|
comma
To use too many commas
There ought to be a comma after 'However'
To copy without changing a single thing/an iota
Chuyên ngành Việt - Anh
dấu phẩy
[dấu phẩy]
|
Tin học
comma
Từ điển Việt - Việt
dấu phẩy
|
danh từ
dấu để cách những từ cùng một chức năng trong câu (,)
phân cách tên bằng dấu phẩy