Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dạng
[dạng]
|
form; shape
A drug available in tablet form
Is that a form of cancer ?
bearing; look
Chuyên ngành Việt - Anh
dạng
[dạng]
|
Xây dựng, Kiến trúc
shape
Từ điển Việt - Việt
dạng
|
danh từ
hình thức khác nhau của một sự vật, một hiện tượng
các dạng năng lượng; một loại thuốc ở dạng tiêm
bề ngoài
dạng ưa nhìn