Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chuyên chính vô sản
[chuyên chính vô sản]
|
proletarian dictatorship; dictatorship of the proletariat
Từ điển Việt - Việt
chuyên chính vô sản
|
danh từ
chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân