Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
chimpanzee
[,t∫impən'zi:]
|
danh từ
(động vật học) con tinh tinh (vượn)
Chuyên ngành Anh - Việt
chimpanzee
[,t∫impən'zi:]
|
Kỹ thuật
con tinh tinh