Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chia sẻ
[chia sẻ]
|
to share (joy, grief)
To share every bowl of rice and every bit of clothes in hard times
To share weal and woe
To share in the responsibility
To go Dutch with somebody; To share the cost with somebody
Chuyên ngành Việt - Anh
chia sẻ
[chia sẻ]
|
Tin học
share
Từ điển Việt - Việt
chia sẻ
|
động từ
cùng hưởng, cùng chịu với nhau
chia sẻ vui buồn với bạn; chia sẻ khó khăn, ngọt bùi