Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ca-phê-in
[ca phê in]
|
(tiếng Pháp gọi là Caféine) caffeine; caffein (used in medicine chiefly as a mild stimulant and to treat certain kinds of headache)
Caffeine content
Decaffeinated coffee
Từ điển Việt - Việt
ca-phê-in
|
danh từ
an-ca-lô-ít trong hạt cà phê, lá chè,... dùng làm thuốc (phiên âm từ tiếng Anh caffeine )