Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công ty cổ phần
[công ty cổ phần]
|
joint-stock company; incorporated company
Chuyên ngành Việt - Anh
công ty cổ phần
[công ty cổ phần]
|
Kinh tế
joint-stock company
Kỹ thuật
joint-stock company