Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công nguyên
[công nguyên]
|
Christian era
Before Christ; BC
Anno Domini; AD
Từ điển Việt - Việt
công nguyên
|
danh từ
lấy năm Chúa Giê-su ra đời làm mốc để tính thời gian
những pho tượng cổ niên đại 20.000 năm trước công nguyên