Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
công dụng
[công dụng]
|
use
This machine has many uses
Is it one of the main uses of steel?
Chuyên ngành Việt - Anh
công dụng
[công dụng]
|
Kinh tế
appointment
Từ điển Việt - Việt
công dụng
|
danh từ
hiệu quả mang lại trong đời sống
cái máy có nhiều công dụng