Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
có phải
[có phải]
|
isn't ?
Isn't it so?
Từ điển Việt - Việt
có phải
|
trạng từ
phải chăng là; có nhiệm vụ
có phải như thế không nhỉ? tôi có phải làm ngay không