Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
có được
[có được]
|
to enjoy; to obtain; to achieve; to get
To achieve both fame and fortune; To achieve both fame and wealth