Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bashful
['bæ∫ful]
|
tính từ
rụt rè, bẽn lẽn, e lệ
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
bashful
|
bashful
bashful (adj)
shy, self-conscious, timid, reserved, retiring, withdrawn, modest, reticent, blushing, diffident, timorous, coy
antonym: bold