Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
backhouse
['bæk,haus]
|
danh từ
(từ Mỹ) nhà vệ sinh ở ngoài nhà