Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
backhand
['bækhænd]
|
danh từ
(thể dục,thể thao) cú ve, quả trái
chữ viết ngả về tay trái