Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắt khoán
[bắt khoán]
|
động từ
to fine
Từ điển Việt - Việt
bắt khoán
|
động từ
bắt nộp tiền phạt vạ, ở nông thôn ngày trước