Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắt gặp
[bắt gặp]
|
to bump into somebody; to come across somebody/something
To come across an old friend in the street
to catch; to surprise
Từ điển Việt - Việt
bắt gặp
|
động từ
Gặp một cách tình cờ, ngẫu nhiên
Bắt gặp em ăn vụng rồi nhé!