Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bắt ép
[bắt ép]
|
to force; to compel
The quisling regime forced youths into the army
Từ điển Việt - Việt
bắt ép
|
động từ
ép người ta phải làm theo ý mình
chuyện hôn nhân, không nên bắt ép