Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bất dung
[bất dung]
|
unpardonable, unforgivable, inexcusable
Từ điển Việt - Việt
bất dung
|
động từ
không tha thứ
trời bất dung tha