Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bưu phẩm
[bưu phẩm]
|
danh từ
mailer; airmail
Từ điển Việt - Việt
bưu phẩm
|
danh từ
các thứ như: công văn, báo chí, gói nhỏ... gửi qua bưu điện
xe chuyển phát các bưu phẩm