Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bên kia
[bên kia]
|
across ; beyond; over; on the other side of ...
Beyond the mountains lies China
To live over the river/border
Từ điển Việt - Việt
bên kia
|
phía trước mặt
bên kia sông