Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
bãi cỏ
[bãi cỏ]
|
lawn; grassplot
Chuyên ngành Việt - Anh
bãi cỏ
[bãi cỏ]
|
Kỹ thuật
hayland
Sinh học
hayland
Từ điển Việt - Việt
bãi cỏ
|
danh từ
khoảng đất rộng có cỏ mọc
bãi cỏ xanh mướt