Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
ablen
['æblin]
|
Cách viết khác : ablet ['æblit]
danh từ
(động vật học) cá aplet, cá vảy bạc (họ cá chép)
Chuyên ngành Anh - Việt
ablen
['æblin]
|
Kỹ thuật
cá vảy bạc
Sinh học
cá vảy bạc