Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Wednesday
['wenzdi]
|
danh từ, viết tắt là Wed hoặc Weds
ngày thứ tư trong tuần; thứ Tư