Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
vi-rút
[vi rút]
|
(tiếng Pháp gọi là Virus) virus
The flu/rabies/AIDS virus
Vaccine : Software designed to detect and stop the progress of a computer virus
A virus-infected file
A virus-free file
viral
Viral illness/infection
Từ điển Việt - Việt
vi-rút
|
danh từ
Vi sinh vật nhỏ nhất, kính hiển vi cũng không thể thấy được (phiên âm từ tiếng Anh virus )
Vi-rút gây bệnh
Chương trình được cài vào máy tính, tác dụng phá hoại tổ chức dữ liệu và chương trình đang chạy, có khả năng tự lan sang các chương trình khác.