Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
văn học
[văn học]
|
letters; literature
English letters/literature
She's always first in Vietnamese Literature
literary
Literary language
Literary work/genius/criticism
Từ điển Việt - Việt
văn học
|
danh từ
Nghệ thuật dùng ngôn ngữ và hình tượng vào đạo đức hay triết lý để thể hiện đời sống, xã hội con người.
Tác phẩm văn học; hội văn học nghệ thuật.