Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tu sĩ
[tu sĩ]
|
Từ điển Việt - Việt
tu sĩ
|
danh từ
nhà tu hành
một tu sĩ yêu nước