Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
truyền máu
[truyền máu]
|
blood transfusion
To give a (blood) transfusion to a wounded soldier
Blood transfusion centre
Chuyên ngành Việt - Anh
truyền máu
[truyền máu]
|
Sinh học
metachysis