Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thứ ba
[thứ ba]
|
third
Which is the third richest country in the world?
Tuesday
They went swimming on Tuesdays/every Tuesday
Từ điển Việt - Việt
thứ ba
|
danh từ
ngày thứ hai trong tuần
họp định kỳ vào thứ ba mỗi tuần