Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thế là
|
the, thus
Từ điển Việt - Việt
thế là
|
kết từ
như vậy là; kết quả của điều vừa nói đến
thế là hết; thế là mất trắng