Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
thượng tướng
[thượng tướng]
|
senior lieutenant-general
Từ điển Việt - Việt
thượng tướng
|
danh từ
bậc quân hàm dưới đại tướng trong quân đội