Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
Thái Bình Dương
[thái bình dương]
|
(địa lý) Pacific Ocean
Atlantic and Pacific fleets
To fly across the Pacific
Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC