Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
Tứ nhân bang
[tứ nhân bang]
|
Gang of Four
Jiang Qing : Third wife of the Chinese leader Mao Zedong, a member of the Gang of Four and influential in promoting China's Cultural Revolution