Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tính năng
[tính năng]
|
feature
The new features of a piece of software
Text editing feature
Từ điển Việt - Việt
tính năng
|
danh từ
khả năng tác dụng của một vật