Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tình báo
[tình báo]
|
intelligence
Intelligence gathering
intelligence agency/organization/service
Central Intelligence Agency; CIA
KGB is the intelligence and internal security agency of the Soviet Union
To be/work in intelligence
Chuyên ngành Việt - Anh
tình báo
[tình báo]
|
Kỹ thuật
intelligence
Từ điển Việt - Việt
tình báo
|
động từ
điều tra tình hình, bí mật quốc gia của đối phương
cơ quan tình báo
danh từ
tình báo viên