Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Shetland wool
['∫etlənd'wul]
|
danh từ
len sét-len (len mịn mềm cắt ở lông loài cừu ở quần đảo Shetland)