Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Anh
Shetland sheepdog
|

Shetland sheepdog

 

Shetland sheepdog (shĕtʹlənd shēpʹdôg) noun

A herding dog of a breed developed in the Shetland Islands, having a rough coat and resembling a small collie.