Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sáp nhập
[sáp nhập]
|
to merge
Từ điển Việt - Việt
sáp nhập
|
động từ
nhập lại với nhau thành một
sáp nhập địa giới