Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nghĩa vụ
[nghĩa vụ]
|
duty; obligation
To do/perform one's duty
To do one's duty by one's country
The second duty is that of five daily prayers
Chuyên ngành Việt - Anh
nghĩa vụ
[nghĩa vụ]
|
Kinh tế
obligation
Từ điển Việt - Việt
nghĩa vụ
|
danh từ
việc phải làm theo pháp luật hay đạo đức
nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân