Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ngôn ngữ
[ngôn ngữ]
|
tongue; talk; parlance; language
The language of love/flowers
To speak the same language
English is the international language
lingual
Bilingual/Trilingual
Linguist; polyglot; multilingual
Chuyên ngành Việt - Anh
ngôn ngữ
[ngôn ngữ]
|
Kỹ thuật
language
Tin học
language
Toán học
language
Từ điển Việt - Việt
ngôn ngữ
|
danh từ
công cụ dùng làm phương tiện giao tiếp với nhau
ngôn ngữ Việt Nam ta không nghèo
cách thức, trình độ sử dụng ngôn ngữ mang tính chất riêng
ngôn ngữ Anh