Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Member of Parliament
['membə əv'pɑ:ləmənt]
|
danh từ, viết tắt là MP
nghị sĩ quốc hội