Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
LL B
|
danh từ
cử nhân luật ( Bachelor of Laws )
là/có bằng cử nhân luật
David Grafton LL B
David Grafton, cử nhân luật