Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
lần sau
[lần sau]
|
next time
Just phone me next time and everything will be all right
Next time, be careful !
Next time give me a bit more notice!
There won't be a next time