Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
dịch vụ
[dịch vụ]
|
service
Goods and services
Commercial/postal/telephone/customer services
To lay the groundwork for the launch of the high-speed Internet access service
More and more people will work in services; More and more people will work in the service industry
Chuyên ngành Việt - Anh
dịch vụ
[dịch vụ]
|
Kinh tế
service
Kỹ thuật
service
Tin học
service
Toán học
service
Từ điển Việt - Việt
dịch vụ
|
danh từ
công việc phục vụ cho một nhu cầu nhất định
ngành dịch vụ xuất khẩu không ngừng mở rộng; dịch vụ tra cứu danh bạ điện thoại