Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
Cộng đồng châu Âu
[Cộng đồng châu Âu]
|
European Community; EC
EC membership
Products must comply with EC standards
November 1, 1993: The Maastricht Treaty on European union comes into force; the European Community becomes the European Union (EU).