Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
câu văn
[câu văn]
|
sentence
Từ điển Việt - Việt
câu văn
|
danh từ
câu trích trong một bài văn
một câu văn ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa