Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ơi
[ơi]
|
Hey, hello
Hey baby, wake up!
Yes, here I am
Hey, dad! - Yes, here I am
Từ điển Việt - Việt
ơi
|
cảm từ
tiếng để gọi thân mật
xuân ơi xuân, xuân có biết chăng (Phan Bội Châu); anh ơi!
tiếng đáp lại tiếng gọi
ơi! chị ở đây
tiếng kêu với ý than vãn
buồn ơi là buồn