Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
điều kiện tiên quyết
[điều kiện tiên quyết]
|
sine qua non; essential condition; precondition; prerequisite
A knowledge of foreign languages is not a prerequisite
Chuyên ngành Việt - Anh
điều kiện tiên quyết
[điều kiện tiên quyết]
|
Kinh tế
condition precedent